Nowoczesne systemy meblowe

 

 

Stawiamy na funkcjonalność i komfort

 

 

OKUCIA MEBLOWE

Współ­pra­cu­je­my z re­no­mo­wa­ny­mi pro­du­cen­ta­mi ak­ce­so­riów me­blo­wych. Za­rów­no dla znaw­ców bran­ży me­blarskiej jak i do­mo­wych maj­ster­ko­wi­czów ta­kie mar­ki jak GTV, Blum, Ga­met, No­met, Siro, czy Amix są gwa­ran­cją no­wo­cze­snych roz­wią­zań i wy­so­kiej ja­ko­ści.

Na­szym klien­tom ofe­ru­je­my bo­ga­ty asor­ty­ment za­wia­sów, nó­żek me­blo­wych, pod­no­śni­ków, uchwy­tów, me­cha­ni­zmów szu­flad, wie­sza­ków, zam­ków i li­stew.

FRONTY PŁYTY BLATY

Oferujemy szeroką gamę płyt meblowych, frontów i blatów.

USŁUGI

Wy­ko­nu­je­my usłu­gi przy­ci­na­nia i okle­ja­nia płyt me­blo­wych. Zlecenia realizujemy według zapotrzebowania klienta.

Współ­pra­cu­je­my z pro­du­cen­ta­mi, dzięki temu ofe­ru­jemy moż­li­wość za­mó­wie­nia fron­tów me­blo­wych w do­wol­nych wy­mia­rach.

Za­ku­pio­ne bla­ty przy­ci­na­my i okle­ja­my na żądany wymiar, wy­ci­na­my rów­nież otwo­ry pod pły­ty kuchenne, zle­wo­zmy­wa­ki itp.

KONTAKT


Meblomar Lębork
Centrum Okuć Meblowych

84-300 Lębork
ul. Krzywoustego 13-15

tel. 500-191-993
tel. 513-104-705

e-mail: meblomar@op.pl

formularz kontaktowy

   Copyright: © Meblomar Lębork - okucia meblowe
 TOP
wykonanie: apan & mernet